TÜRK TARİHİ GİRİŞ 3

TÜRK  TARİHİ  GİRİŞ 3

OQUS – TÜRK       

( Ön – Türk )

——————

Ögül — Oqus  kişisi — İleri seviyede düşünen .

Türk tarihi ve  Türk dili dışında geriye doğru takip edilebilen tarih ve dil yoktur.

Diğer tarih ve dillerin kökleri belli zamanlara dayanır  ve mutlaka tarihlerinde ve dillerinde Türk izleri vardır.

Asyanın tümü , Anadolu , Avrupa ve Amerika’da bulunan bulgu , belge , taş – kaya resim ve yazıtları , kurgan / tepe mezarlar , mumyalar , kalalar / yerleşim

yerleri , bengü taşlar / sonsuzluk taşları , anıt yazıtları ,taş babalar / balballar , altın ve gümüş eşyalar , tarım aletleri , silahlar üzerindeki sembol – ongun – tamga / damga  ve yazıtlar ile ön – Türk kültürü ve dilinin Orkun / Orhun yazıtlarından binlerce yıl öncesinde var olduğu ispatlanmıştır.

Türk ABECE sini mö 30 binlerden  başlayarak takip edebiliyoruz .

Türk coğrafyasında ;

Mö 30 binlerde  KAYA  RESİMLERİ .

Mö 20 binlerde SEMBOLİK  RESİMLERİ .

Mö 15 binlerde TAMGALAR .

Mö 7 binlerde  İLK YAZIYI  kullanmışız .

——–

Tarihin erken döneminde Türk toplulukları :

 mö 25 binlerde  OT-OZ  lar.

mö 20 bin – 15 bin lerde ON-OK HALKI.


mö 12 binlerde  ANAU HALKLARI. 

Mö 9 bin – 7 binlerde  OGÜL-ULKUS

mö 7 binlerde   OK-OZ (İLK OĞUZLAR)

mö 6 bin – 5 binlerde  OZ HALKI  (UZLAR)

———-

İnsanın TANRI  BELDESi’nden ( göklerden, manevi  alemden ) OZ’laşıp (öz, kusursuz , eksiksiz , yetkinleşip ) şekil değiştirerek, OT (od, ateş, ışık , enerji) halinde yeryüzüne  döne döne indiğine inanırlardı.

OT-OZ denilen bu insan TANRI’dan geldiği için “kutsal”dı.

—————

Bu bilgilerin ışığında M.Kemal’in tarih ve dil tezinin doğruluğu , önemi ve değeri ortaya çıkmaktadır.

Batı insanının tarih anlayışı ve anlatımı dışında çok geniş kapsamlı bir TÜRK oluşumu vardır.

Bu oluşum ‘’ Türkler göçebe bir toplumdur . ‘’ söylemini yok etmiştir.

Yerleşik , yasalı – kurallı bir yaşam ile pek devlet ve imparatorluk kurmuşuz .

1 – ON – OYUL / UYUL  ( mö 9 binler )

2 – BİR  OY  BİL  ( mö 8 bin – mö 1517 )

3 – SÜMERLER  ( mö 3500 – mö  2000 )

4 – AT  OY  BİL  ( MÖ 1517 – MÖ 879 )

5 – TÜRÜK / TÜRÖK  BİL ( MÖ 879 – MS 575 )

6 – OY  URUM  ATIN ( mö 1980 ler )

Bunların hepsi federasyondur / birlikteliklerdir.

—–

1 – ON – OYUL /UYUL ÖDÜSÜ / devleti .

( mö 9000 ler )

Tarihin erken dönemlerinde kurulan Turan birlikteliğidir .

Orta Asyanın göbeğindedir.

On – oyul’un varlığını , mö 5 binlere ait  Talas 1  yazıtındaki ‘’ On notası ‘’ ile anlıyoruz .

Tarihteki ilk barış notasıdır.

5 çubuk üzerine yazılıdır . Kuma gömülü olarak bulunmuştur. Yazıtta ‘’ON – OYUL ‘’ un altı çizilidir.

Talas 1 yazıtı  ;

‘’  UÇ – UÇU ÖGÜZ  AŞU  EL

BU  ALTIC  ON – OYUL UÇ  BU

EL  BU  ES  BU ESİD

ÖGÜ  AP – AQIN  UÇ  ISIP  BUY

İP – İNİNÇİTİP  İNİNÇİN  AP  ANTI  BU  ÖGÜÇ

BU  ÖP – ÖSÜ  AQIN  ALT  AW  ES  ÖG

EKİ  ÖDÜS  UÇU  ‘’

—–

Günümüz Türkçesi ile ;

‘’ Liderlik sahibi deniz aşa halk

İş bu sorumlu  On- Oyul  lideridir

Halkın  namına  söylediklerimi  dinle

Krallığı savaşlarda nam salan lider

Yazdı bu  yazıyı

Sana barış önererek ki

Bu  barışın  şartları için

Yüce  andım / yeminim güvencedir . ‘’

————————————————–

2 – BİR  OY  BİL  ( mö 8 bin – mö 1517 )

BİR : Birlik

OY : İnanç . Düşünceyi söyleme aracı.

BİL : Egemenlik , birliktelik , ülke , federasyon .

‘’ Birlik inancı egemenliği / ülkesi ‘’

—-

Karadeniz’in kuzeyi , iran, ön asya, doğu anadolu ve orta asya’da hüküm sürmüşler, bir çok alt devlet ve topluluk oluşturmuşlardır.
Bir-oy-bil federasyonu  Türk- Turani unsurlardan oluşmaktaydı ve her topluluğun ayrı beylik ve devletleri vardı.

İlk başkenti bilinmiyor .

İkinci başkenti  SUB  – OĞ / Kutsal su .

Bağlı devletler :

ON OYUL DEVLETİ ( Buhara-Taşkent)
OK ONİM OĞ  (Çin sınırında)
ISUB-URA BİL  (Doğu Anadolu-Kafkaslar)
( Kayıt tutma yetisi olan ülke )
ÖTÜGİN-İRİŞ  (  Moğolistan)
UŞUNTUNG  İRİŞ  ( Bu günkü  Afganistan ve doğu İran)

Bir  oy  bil , uygarlık tarihinde ilkleri başarmıştır .

Ön Atalarının oluşturduğu yazının yayılması ve çeşitlemelerinin doğması.

İlk şehirler.

İlk coğrafi isimlerin verilmesi.

İlk okulların , üniversitelerin açılması .( İB – İS BOLIQ )

Tanrıdan geliş ve O’na dönüş kavramlarının tartışılması.

Astro – fiziğe ilk adım.

Tek Tanrı kavramının kuramsallaşması.

Gök kültü , Güneş kültü , Ateş  kültü .

( Kült : Yerel özellikler taşıyan dini törenler.)

Ölülerin yıkanması.

İnsanın renk ve cins eşitliği.

Seçim – demokrasi .

Ordu kuruluşu.

Devlet gücü ile yönetim.

İlk siyasi kuruluşlar.  gibi .

BiR OY BiL konfederasyonu derin bir felsefeye sahip, büyük bir medeniyettir.

Herkes eşitti, ayırım yoktu.

Bu yüzden kendilerini yönetecek olan BUĞ’u SEÇiM’le (kurultay) belirlerlerdi.

TÖRELER ile yönetilen bu insanlar kısa zamanda AŞiRET-KLAN düzeyinden MiLLET seviyesine ulaşmışlar, DEVLET kurmuşlardır. TÖRE’yi   ÜYÜŞ-YIŞ seviyesine yükseltmişler, ANAYASA haline getirmişlerdir.

Soyutlama yetenekleri ve yaratıcılıkları ile konuştukları dili TAMGA denen SEMBOL-ŞEKiLLER’e dökmüşler, “taşa urmuşlar”, DUVARLAR’a, KAYALAR’a, TAŞLAR’a kazımışlardır.

———————————

3 – SÜMERLER  ( mö 3500 – mö  2000 )

Güneş dil teorisi‘ne  göre Türk – Turani olan ve tarihin başlangıcı kabul edilen Mezopotamya kavmi / toplumu.

Sümerler,  mö 3500 – mö  2000 yılları arasında mezopotamya‘da yaşamışlardır. Bir çok medeniyetin  kurucuları oldukları gibi bir çok ırkın soyunun dayandığını iddia etmeye çabaladığı topluluktur .

Not : Sümerler / Kengerler hakkında geniş bilgi ‘’ Türk devlet ve boyları ‘’ başlığında  paylaşacağım .)
————————-

4 – AT  OY  BİL  ( mö 1517 –  mö 879 )

AT : Tanrıya kavuşma  ruhu.

Tanrıya kavuşmuş ruh inancı ülkesi .

Tanrı ruhu egemenliği .

—-

Bu devletin diğer isimleri ;

AT –  UQUŞ  BİL

AT – OY  ÖGE

AT – İL dir.

—-

Baş şehri ; AT  OĞI  BOLIQ .

At  oy  bil devleti 10 Hanlıktan meydana gelmiş .

Bir oy bil birlikteliğinin   temelini  Anav halkları ve oğuz Türkleri oluşturmuş, bu halklara İskitler / Sakalar, Moğollar, Kırgızlar, proto hunlar  / ön – Hunlar / ön – On – ok lar  gibi Türk , Turani halklar  katılmışlar.

Batıda ; Balkanlar  ( Bulgaristan / ÖK – UR  BUD , Romanya / ISI  –  YIR .

Doğuda ; Çin sınırı.

Kuzeyde ; ( Kırım /  ÖQ / ÖG  – ÖDÜS – devleti , Dinyeper nehiri / OZU – ÖGÜZ , Kafkaslar , doğu Anadolu /  İŞUB  URA  BİL .

Güneyde ;  Balkaş gölü / OBIL – UÇU .

Karadeniz’in kuzeyi,  Balkanlar , ön asya ve orta asya’da hüküm sürmüşler.

Bağlı  devletler ;    

ISUB – URA BİL  ( Kafkasya-doğu Anadolu)
ÖG ÖDÜS  ( Kırım )

ÖKÜGİMİN  ( Urallar )

TATAR-OK  /  TATAR  BİRİLE /  OQ  –  AT  ( Tataristan – Harzem)

OK – UYUŞ /  OQ  –  UŞUY  ( Karadeniz’in kuzeyi – Altaylar daha sonra bunların ardılları İSKİTLER / Sakalar  olmuştur)

ISIKIZ  OĞUZ ( Sibiryada ki Üçül Oğuz )

ON  – OQ BUDUN ( Aralların kuzey doğusu)

AT  OMUĞ  IDUQ ( Astarhan Hanlığı )

ISI  YİR ( Romanya )

ÖK  –  UR  BUD ( Bulgaristan )

—–

Bu egemenliğin ordu komutanı  ve tarihçi ÖNRE / ÖNGRE  BİNABAŞI ‘nın mö 517 de ki yazıtlarından  ( Taryat ve şine usu yazıtları ) At oy bil ‘in mö 1517 de kurulduğunu öğreniyoruz .

(  ÖG : Düşünme yeteneği , Bilinç , övünç , kral.

YIŞ : Yeşil bölge . Yer . )

——————————

5 – TÜRÜK / TÜRÖK  BİL ( mö 879 – ms 575 )

Gök cinsi – türü ülkesi .

Türk adını taşıyan 2 inci devlettir.

—-

Bilgi notu :

1 incisi TÜRKİ  KRALLIĞI dır. ( mö 2200 )     

Kralının adı : İL  ŞU – NAİL ‘dir.

Bu bilginin  belgesi ; 

Akad İmparatorluğu’nun  başında, mö. 2260 ile mö  2223 yılları arasında  Naram-Sin bulunmaktadır.

Antlaşma metninin bulunduğu tablet kil bir tablettir. Tablet ön ve arkalı altı sütundan ve on üç paragraftan oluşmaktadır.

Naram-Sin Antlaşması’nın üzerinde bulunduğu kil tablet bugün

Fransa’da Louvre Müzesi’nde bulunmaktadır.

———————-

 Türük Bil’in tarihini , hanedan / yönetici ailelerinin sayısını , doğum ve ölüm tarihleri ile biliyoruz .

Türük Bil’in kurucusu : İÇÜÜM  APAM  BUUMİN Kağandır. Başkenti :  AT  OĞILA  BOLIQ dır.

* BİRİNT  AT – OĞ ( İlk hanedan  mö 774 )

Devleti Moğolistan’da Selenge’ye taşıyor. Bu dönem QANIM  İL ETİRİŞ ‘in Hakanlığı ile bitiyor.

( Ülkeyi / ili kalkındırmış / etiriş etmiş Han )

* İKİNT  AT  – OĞ  ( İkinci hanedan )  

QANIM İl – ETİRİŞ  ( mö 565 – mö 536 )

QANIM KÜL BİLGE QAĞAN ( mö 538 – mö 525 )

ÖKÜL  TİGİN ( mö 524 – mö 514 ) Trabzon’da ölmüş .

QANIM KÜL BİLGE QAĞAN ( mö 512 – mö 494 )

EÇİM  QAĞAN ( mö 356 – ? )

* ÜÇÜNÇ  AT  OĞ ( 3üncü hanedan )

TENRİTİG  TENRİDE BOLMUŞ TÜRÜK BİLGE QAĞAN ( ? )

BENİGÜ QAĞAN ( ? )

* TÖRTİNÇ  AT – OĞ ( 4 üncü hanedan )      

Tenride qut bolmuş alp bilge tenri uyuğur qağan ( ? / ms 318 )

Eçim  Qağan 4 ( ? )

Qanım Qağan 4 ( ? )

* BEŞİNÇ  AT  OĞ  ( 5 inci hanedan )

Qanım Qağan 5 ( ms ? – ms 536 )

Kül Tigin ( ms ? – ms 575 )

İnuçi Apa Oyungın Turqan

Türük Bil  ile  Ön- Türklerin QARA – TAU / Karatau  döneminden beri elde ettikleri devlet kurma konusundaki becerileri – yetenekleri en yüksek  noktasına  varmıştır.

Sınırları :

Adriyatikten Çin’e / Sibiyadan  İran , Tibet ve Hindistana kadar genişlemiştir .

500 sınır karakolları vardır.

Bu karakol  komutanlarından 3 ü tarihçidir .

Bunların ortak isimleri YOLUĞ  TİGİN / olayların yazıcılarıdır .

Tuttukları belgelere HOYTI   TAMIR  GÜNLÜKLERİ  ismi verilir. Bunlar gördüklerini taşa  urdutmuşlar .

1 – Bilge  Atun Uquq ( mö 572 – mö 535 )

2 – Önre / Öngre Binabaşı ( mö 530 – mö 493 )

Önde gelen komutan .

3 – Alp Erin / Eringil ( ? – ms 392 )

Büyük İskender’in son dönemini yenilgisini yazmıştır.

Önre Binabaşı , Türklerin 1000 yıllık tarihini taşa vurdukmak için çalışmalara başlamış . Tamamlayabildiği Türk tarihi 2 bölümdür.

1 – Taryat / Terhin yazıtı . ( Moğolistan ) 8 bölümdür .

2 – Türük Bil tarihi . ( Moğolistan ) ŞİNE – USU bölgesinde olduğu için yazıta şine – usu denilmiştir. 18 bölümdür .

( Bu 2 yazıtı , Türk Yazıtları başlığında  paylaşacağım . )

 Bağlı devletler ;

2 büyük Han’lık vardır .

1 – Ötükün  Yiş Hanlıkları . ( 14 tanedir.)

2 – At  Oy Bil Hanlıkları . ( 10 Han’lıktır . )

1 – ÖTÜKÜN  YİŞ Hanlıkları ;

Oq – uduruqın yiş ( Ot – Oz lar )

Uşuntun  Uyuz ( Qıtani  tatabı )

Es – tabığaç qanı ( Orta Çin Hanının bağlı olduğu Qağan )

At uquz erisin ( Tibat kapısı )

Yır  Buyurgu  Yiş ( Kuzey  toplumları )

Ötükin Yiş ( Geçerli anayasa Moğolistan )

At –  uquz ( Oğuz )

Altun üyüş ( Altay anayasası )

Bıs  bolıq ( Beş  şehir )

Üç  qarluk ( İli yöresi )

Uçuğuy  Yiş  ( Türkistan )

Türgis  qağan ( Aral – Balkaş  arası )

Buqaqaraq  ulus ( Buhara  halkı )

Ök  irigün  uş – oq uşun ( Masaget  krallığı )

Türük Bil , egemenliğini Mezapotamya’ya kadar genişletmiştir.

Önre Binabaşı , mö 18.11.516 da Kafkaslardan inip At ub uçuğ / Asur’a sefer yapmış .

Bir yıl sonra Asur kralı DARYÜS ,          şehri geri almış .

Sonuç :

Adriyatikten  Çin’e  uzanan bu bölge Türük Bil döneminde Ön – Türk kültürü ile aydınlanmıştır.

Bağlı devletler :

Altun  Yiş  devleti ( Altaylar )

Ökügimin Yiş ( Urallar )

Tatar Birile ( Tataristan )

Ok  udurkın ( Kore – Mançurya )

——————————————-

5- İSKİTLER / SAKALAR

MÖ 800-MÖ 300 arasında Avrupa’ya ve ön asya’ya akınlar tertipleyen ve karadeniz’in kuzeyinde ve altay dağları’nın batısında önemli bir imparatorluk kuran Türk kavmi.

( İskit / Sakaları , Türk devlet ve boyları başlığı altında paylaşacağım . )

—————

OY  URUM  ATIN  ödüsü / devleti

( mö 1980 ler )

Türk komutan ve tarihçisi Önre Binabaşı ( mö 516 ) nın yazıtlarında geçen ve bu günkü İstanbul ‘da kurulmuş ilk Türk devletidir .

Ön – Tatar halkı  olan Urum Türkleri , Karadenizi geçerek boğazlar bölgesine ulaşırlar.

Bu bölgede Oy Urum Atın devletini kurarlar.

İstanbul’un ilk adı OY – OĞ / Oy Urum Atın ‘ dır.

Urum : Anadolu .

UW – ON yazıtı ( mö 1980   Erenköy ) :

” W ” harfi öntürkçe’de ki ilk damgalardandır .

uvv diye okunuyor.

kutsal demek .

” N ” damgası : ON diye okunur.

” ON ” ON – OK / HUN demektir.

Anadolu ve Rumeli hisarları / kaleleri arasından ‘’ At  öze  , Aq – Uruq ‘’ / At üstünde akıntıyı sökerek  İstanbul bopazını geçen halk .

Erenköy’de , ak mermer sütun ve süslü mermer kornşli bir saray yapmışlar  ve binanın giriş kapısı üstüne  ön – Türkçe ‘’ UW – ON ‘’ yazmışlar .

İdris Kulaçoğlu . 23.4.2012 çalışma odam .

Kaynakça : Görsel : Taştaki Türkler Servet Somuncuoğlu kitabından alıntıdır.