URMU TASARIMI

URMU TEORİSİ          

——————-      

Prof.Dr.

Firudin / Feridun Ağasıoğlu

/ Celilov

Azerbaycan  eski eğitim bakanı.

——————-

6 .5.1947 de  Vеdibasarda doğdu. Orta  okulu 1966 da Bakü’de okudu.

BDÜ / Bakü Devlet Üniversitesinin  Filoloji / dil bilimi bölümünü bitirmiştir.

Türk Ocağı ,  Feridun beye  ‘’ BİLGE ‘’  ünvanı  vermiştir . 

———————–

URMU  TASARIMI

———————–

Özü ;

Türklerin  bin yıllardır Anadolu’da yaşadıkları ve buradan göç ettikleridir.

Türklerin ortaya çıktığı yer doğu – güney  Anadolu’dur .

Ben  Avrupa’dan gelir dururum .

Gördüğüm  kadarıyla ,30 yıl öncesi ile bu gün karşılaştırıldığında ;

Avrupa ile  Türkiye – Azerbaycan  arasında gelişim açısından fark var .

Avrupa aynı duruyor .

Türk  yerleri  her gün farklılaşıyor / gelişiyor.

—-

Arkelojik belgelerin gösterdiğine göre  göçler  Anadolu’dan Asya’ya olmuştur .

Turan’ın başlangıcı Türkiye – Azerbaycan’dır .

Sümer dilinde , Huri , Urartularda Türkçe sözler var.

Bunlar Asya’dan buraya gelmedi .

Etrüsk’ler  , Troya’dan – Lidya’dan İtalya’ya göçmüşler .

—-

Bütün  alimler kabul ediyorlar ki Latin alfabesinin kökü Etrüsk alfabesidir .

—-

Türk Etrüskler , İtalya’ya gittiler ve oralarda 1000 sene yaşadılar ve  oradaki halklar arasında eridiler .

Mö . 670 lerde dağıldı  güney anadoluda Türk Subar beyliği var .

Hakkaride Kuman beyliği var .

3000 YIL ÖNCE .

Bu Asur belgelerinde bulundu.

URMU teorisi , Urmu  gölünden adını alıyor .

Urmu gölü çevresinde Türkler  doğduğu için .

Burada çıkan bulgular tüm sorulara cevap  veriyor .

Altay  Teorisi cevap vermiyor .

Taş babalar ( son yıllarda Hakkari ‘de bulundu ) burada çok özeldirler.

Taş babaların bulunduğu yerlerin haritası çıkarılmış .

Azerbaycan’da   , Mongolistan’da , Hakkari ‘de  var .

Taş babalar başka milletlerde yok .

Tüm bunlar URMU TEORİSİnin doğruluğunu kanıtlıyor .

Arkeloji , antrolojik , mitolojik , etnografik belgeler bunu ispatlıyor .

Hititlerden  önce halklar var . Burada ‘’ KUT ‘’  sözü var .

Anadolu’da yaşayan insanların kökleri aynı ırktan geliyor .

Osmanlı arşivlerinde tapu belgeleri var .

Şu köyde şu kadar Türkmen var . yazılı .

Yaşam tarzına göre Türkmen Kürtleri vardır . Konar – göçer topluluklar .

—-

Tölös : kadın

Balbalların üzerinde Tölös yazıyor / kadın balbalı deniyor.

—-

Türk sözü , güney doğu topraklarında 4 bin yıl önce TURUK Krallığında görülüyor.

Çivi yazıları olarak belgelenmiş .

( Görüntülü anlatımdan . İ.Kulaçoğlu )

———————-

URMU TASARIMI

———————-

Proto – Türk / Ön – Türk  dilinin hankı / hangi  çağda dağılıp  batı ve doğu kollara ayrılması  sorununun  Türkolojide doğru yorumu yoktur.

Bunun  sebebi ;

* Türk Dili  tarihinin  gramer / dilbilgisi ve tarihi dialektologiya / eytişim / akıl yürütme yoluyla araştırma ve doğrulara ulaşma yöntemi sahasında

ciddi  araştırmanın olmamasıdır,

* Türk dili ailesinin ve Proto – Türk / Ön – Türk dilinin hankı mekanda / hangi yerde  / nerede  ve  hankı  çağda  ortaya çıktığı , özellikle hankı çağda dağılması hakkında söylenen düşüncelerin  arkeoloji belgelere dayanmamasıdır.

( Son yıllardaki kazı bulgu ve belgeleri ile kanıtlanmaktadır. İ.Kulaçoğlu )

—-

Bu nedenle Türklerin etnogenezi / Türk  toplumunun  ortaya çıkışı hakkında Türkoloji ilminde çok farklı  düşünceler oluşmuştur.

Türkolojide derin kök salmış, lakin sübut olunmamış /  kuşkuya yer vermeyecek şekilde   ortaya konmamıştır.

( Ortaya konmaya çalışılıyor.İ.Kulaçoğlu )

Yanlış –  kendi çıkarları için uydurulan   “ Altay dil ailesi ” teorisi ise , Türk etnogenezi / Türk toplumunun ortaya çıkışı  ilmini çıkmaza sokmuştur.

Bu yanlış teoriye karşı  Türkolojide yeni  “ URMU  TASARIMI ‘’ nı  gündeme getirmişiz.

—-

Ayrı  ayrı  diyaleklerin  / lehçelerin birbirleri  ile  kavuşması  ile  ortaya çıkan  büyük dil aileleri, yani  protodiller /  Ön – diller , m.ö. 4 bin yılında iklim değişmeleri sebebi ile başlanan  göçlerle  çeşitli kollara ayrılmış ve ayrı ayrı çağlarda bu kollardan yeni diyalekler / lehçeler , diller türemiştir.

—-

* Orta Avrupada  ortaya çıkmış  proto-hind-avrupa,

* Ural’da proto-fin-uqor,

* Kuzey Kafkazda  proto-kafkas,

* Arabistan yarımadasında  ortaya çıkmış proto-sami

* Başka dil ailelerinin geçtiği bu yol ,  Türk dil ailesi için de geçerlidir.

—-

Ön Asya’da ortaya çıkmış  proto – Türk / Ön – Türk  dili m.ö. 4 binyılın ortalarında batı ve doğu kollara ayrılmış, doğuya giden proto – Türk urugları  / aile birlikleri Orta Asya’dan İtil yakalarına ve Altay’a kadar ayrı  ayrı  bölgelerde ikinci  Atayurtlar  oluşturmuşlardır.

—-

( Bilgi notu :

Urug  : aileler birliğidir.

Boy : Urug’lar / aileler birliğidir.

Bod  : boy, kabile / ortak değerlere sahip topluluk .

Bodun  : boylar birliği

El  : il, devlet, bağımsız topluluk, imparatorluk .

Oguş  : Aile .

Ögüs : Devlet.

Bir topluluğun hukuki, siyasi ve sosyal / toplumsal  durumunu anlamak için önce o topluluğun küçük bir nüvesi / çekirdeği durumunda olan aileye bakmak  gerekir . )  İdris Kulaçoğlu .

—-

Türk  toplumlarının  tarihine kronolojik / zaman  dizini  ardıcıllıkla değil, diyakronik / herhangi bir dil olayı ve bir kelime içindeki ses değişmelerini tarihi gelişme koşulları içinde inceleme yöntemi  dışında tarihin eş zamanlı – eşlemeli kesiğinde bakılmış, arkeoloji belgeleri göze almadan Ön Asya dışında nerede Türk varsa, orası ikinci değil, ilk  Atayurt sayılmıştır:

—-

Doğu Asya (Menges);

Uzak Doğu, Mancurya, Khingan dağları (Ramstedt); Mancurya ile Mongolustanın güneyi (Parker);

Amur çayı dolayları (Yavuz);

Baykal gölünün doğusu (Tomaschek);

Baykalın güney-batısı (Koppers);

Baykaldan Gobu çölüne kadar (Gahz);

Altay dağları (Klaprothe, Hammer, Schott, Castren, Vamberi);

Altayın doğusu (Radlov, Ligeti);

Altay-Kırgız bozkırları (Menghin);

Kazakıstan (Eickstedt); Tanrı dağları (Tyan-Şan)  – Asyanın kuzey-batı bölgeleri (Stızygowsky); 

Tanrı dağları bölgesi (Almasy);

Tanrı dağının kuzey-batı yakaları ile Aral gölü arası (De Guignes, Togan);

Altay ve Ural dağları arası ile Aral gölü bölgesi (Nemeth);

Ural-Altay arası (Rasonyi);

İrtış-Ural arası (Zichy); Orta Asya (Poppe, Günaltay)  gibi .

—-

Göründüğü gibi, Türklerin ilk  Atayurdu Mancuryadan Ural dağlarına kadar çeşitli  bölgelerde gösterilmiştir.

Halbuki bu problemin çözülmesi tarihi göçlerin çağını ve yönünü bellemeğe çok bağlıdır.

Ön Asya ve Güney Kafkasda m.ö. 4 binyılın ortalarında başlanan kuraklık sonucunda buradan kuzey ve doğu yönlere ilk büyük göçler olmuştur.

Orta Asyada yerleşen proto – Türk  uruglarının / Ön – Türk  aileler birliklerinin  bir kısmı kuraklığın artması nedeni ile m.ö. 2 bin yıllarında daha ileri giderek Ural ve Kazakistan arası bozkırlarda yerleşmişler.

Türk boylarının toplum halde  yerleştiği yeni bölgeler onların ikinci Atayurduna çevrilmiştir.

—-

Doğu  Türk uruglarının bir kısmı Orta Asya ve Kazakistan üzerinden geçerek bugün  Hakas, Altay, Tuva halklarının Atayurdu olan Altay bölgesine girmişler. Altay’da m.ö. 25. – 8. asırlar arası birbirinin ardıca ortaya çıkan Afanasyevo, Andronovo, Karasuk ve Tagar arkeoloji kültür’ lerinin  batıdan gelmesi bellidir.

—-

Buraya   gelenlerin içinde Türk uruglarının  olması  olasılığı vardır, lakin m.ö. 8. yüzyılda  görünen Aldıbel kültürü ile m.ö. 5 -3. asırlara ait Saglı kültürünü taşıyanların  Türklüğü kuşkusuzdur.

Arjan (m.ö. 8 – 7 ) ve Pazırık (m.ö. 5) kurganları bunun aydın göstergesidir.

—-

 İki çay  arasına ;

5  bin yılında gelen Sümerlerden sonra

3 – 1 binyıllar boyu dalgalarla buraya sami urugları (akkad, asur, aramey, arab) gelmişler.

2 binyılın başında kuzey  batıdan Orta Anadoluya hind-avrupa-dilli  Hettler,

8 – 7.  yüzyıllarda Frig  Vehaylar,

kuzeyden Güney-Doğu Anadoluya ise 2. binyılın başında Kafkas- dilli  Hurriler ve aynı binyılın sonunda  Urartular gelip  yerleşmişler.

Karadenizin kuzeyinden kalkarak Orta Asya üzerinden Afganistanın kuzeyindeki Areya bölgesine gelen ari  / Hindiran urugları orada m.ö. 2  binyılın sonlarında iki kola ayrılmış, biri Hindistana, diğeri de m.ö. 8. yüzyılda İra ‘ nın güneyinde adı Türkçe Bars  / Fars  olan bölgeye gelip  yerleşmişler.

—-

Göründüğü gibi, Ön Asyada proto – Türk  yurtları buraya  gelen başka dilli toplumlarla  dolmuş ,  Türk uruglarının  / aile birliklerinin çoğu ise doğu bölgelere geçmişler.

Aynı durumu o çağlarda Ön Asyadan Hindistana  göçen proto­Dravidler de yaşamışlar.

Böylece, Sakaların m.ö. 7. asrın başlarında Ön Asyaya dönüşüne kadar buranın etnik demografyası  /  toplumsal  nüfusu  önemli derecede değişmiştir.

—-

Doğuya giden Türklerin dil ve kültürü  Orta Asya , Altay ve Türkistan bölgelerindeki geosiyasi / siyasi dağılımlar  ve etno­lingvistik / halkın dili bilimi alanda hege­mon / baskın  duruma çıkmıştır.

—-

Mongol / Bin Kol  ve Tunguslarla içiçe yaşam ise ;

—-

‘’Türk-mongol-tungus dilbirliğini ” yaratmıştır.

—-

Böyle birlik genetik akrabalık değil, sonraki temas ile oluşmuştur , burada söz konusu “ DİL  AİLESİ ” değil, “ DİL  BİRLİĞİ ” olma­lı­dır.

—-

Türk dillerinde ‘’ ileri ‘’sözünün “ doğu ” anlamı doğuya giderken oluşmuştur.

Renk  bildiren Türk sözleri ise ilk  Atayurdun çevresinde denizlerin hangi tarafda bulunduğunu gösteriyor:

* Kara  / kuzey

* Kızıl  / güney  

* Ak  / batı

* Gök / doğu.

Türk Atayurdundan güneyde Herodot Fars kör­­fezinin de ;

* Kızıl / Kırmızı adlandığını yazıyor.

Doğuda ise iki  Gökgöl vardı ve Kaspinin bir adı da  Gökdenizidi.

Göründüğü gibi, Ön Asya’nın denizleri de Türk Atayurdunun koordinatlarını  /        bir noktanın yerini bulmaya yarayan  dikey ve yatay yerleri sergiliyor.

——————-

F.A.Celilov ’ un

yazdığı kitaplar

——————–
1. Azərbaycan dilindən çalışmalar (1977)
2. Azərbaycan dilinin səs quruluşu (1983)
3. Mürəkkəb cümlə sintaksisi (1983)
4. Azərbaycan dili morfonologiyasından oçеrklər (1985)
6. Azərbaycan dilinin morfonologiyası (1988)
7. Morfonolojik rеkonstrüksyon vе еtimoloji (Izmir, 1993)
8. Azər xalqı (2000, 2005)
9. Türk еlləri. Saqa-qamər boyları (2006)
10. Tanrı еlçisi Ibrahim (2007); (Türk dilində, 2009)
Ortaq müəlliflə yazdığı kitablar:
11. Oğuz qrupu türk dillərinin müqayisəli qrammatikası (1986)
12. Azərbaycan dili (1989)
13. Azərbaycan dilinin qramеri (Təbriz, 1992)
14. Bəs türkcəsi? (1992)
15. Türkcə-rusca-ingiliscə danışıq kitabçası (1993)
Nəşriyyata təqdim etdiyi kitablar.
16. Azərbaycanda Saqa dövləti. Dış Oğuz eli. (2007)
17. Xəzərlər. (2008)
18. Etrusk – Türk bağı (2009)
19. Sumer – Türk əlaqələri (2009)
Çapa hazır olan çoxcilidli «Doqquz Bitik» əsərini təşkil еdən 9 kitab:
20. 1. Bitik / kitap . Tarixi qaynaqlar (1995)
21. 2. Bitik. Tarixi coğrafiya (1997)
22. 3.Bitik. Azərbaycanda qu¬rulan qədim ¬dövlətlər (1997)
23. 4. Bitik. Tarixi еtnoqrafiya (1998)
24. 5. Bitik. Mifologiyada tarix (1999)
25. 6. Bitik. Folklorda tarix (1999)
26. 7. Bitik. Azər dilinin tarixi (1999)
27. 8. Bitik. Tarixi onomastika (2000)
28. 9. Bitik. Azər xalqının soykökü (2000)

( Bu 9 kitap , Ön – Türklerin  tarihini anlatıyor. )

———–

Ek  bilgi :

———–

Mö. 650 .  

İtalya da ki               

Bulgu                                                                                                 

————            

Anadolu, Azerbaycan ve Urmiye gölü / İran üçgeni içinde yer alan Kurganların / Türk  mezarlarının  mö. 5000’lere giden tarihine karşılık hala ;

—-

“Siz Türkler Anadolu’ya 1071’de geldiniz…”

—-

sakızını çiğnemek ne kadar büyük bir emperyalist / sömürücülük  kuşatması altında olup , mankurtlaştığımızı / toplumumuza  yabancılaştığımızı gösteriyor.

—-

Prof.Dr.Ferudun Ağasıoğlu’nun  dünya’ya kabul ettirdiği “URMU TEORİSİNİ” artık her Türk ezbere bilmeli.

Görsel:

Vatikan Müzesi ve görülen yazılar  mö. 650 yıllarında Roma ve kuzeyindeki Etrüsk uygarlığına ait.

Göktürk alfabesi, bize yazdırılan batı kaynaklı  yalan tarihten 2 bin yıl öncesi  bırakın  Anadolu’yu , İtalya’da uygarlık kurmuşuz.

———

Urmu teorisi , Avrupa’nın ileri sürdüğü ‘’ Türkler Anadolu’ya ms.1071 de gelmişlerdir ve göçebe bir halktır ‘’ anlatısının yanlışlığını ortaya koyduğu için çok önemlidir .

Günümüzde de devam eden arkeolojik çalışmaların Ön- Türklerin mö 30 binlere dayanan bir tarihe sahip olduğu ispatlanmıştır.

Burada ” Türk dünyası araştırma vakfı ” kurucusu ve yaşamını ” Türk Birliğinin oluşturulması ” için geçirmiş Prof.Dr. Turhan Yazgan Beyi ( 1938 / 22.11.2012 ) Rahmetle anıyorum . Yaşamını ve çalışmalarını ” Türk değerlerimizi tanıyalım ” başlığı altında paylaşacağım .

( İdris Kulaçoğlu )

———

Kaynak

———

Kanal 24 .anadolu analizi görüntülü tv programı 2011.

( Azeri prof’ü  Firudin / Feridun  Ağasıoğlu / Celilov )

Turkbilimi.com

Agasioglu.com

Konuyu görüntülü anlatım olarak dinlemek isteyen arkadaşlarım aşağıda ki linkleri / iletişim sağlayan dizgeleri kullanabilirler.

1 DAHA DÜŞÜNELİM – ÇİĞDEM AKDEMİR – PROF. DR. FİRUDİN CELİLOV – 04:12.2016  ( 1 saat 40 dakika )

‘’ Ön –Türk tarihimize yeni bir bakış ‘’ konuşması. ( 1saat 40 dakika )

——–

İdris Kulaçoğlu 5.4.2019  çalışma  odam . 22:50