AVARLAR / APARLAR / CÜCENLER

AVAR LAR  / APAR LAR

Ruan Ruan / Cücenler

Juan juan lar

———— —————

(  M.S 565 / M.S  835 )

Kurucusu: Bayan / Bayar  Kağan

Başkenti: Segedin

Macaristan, Ukrayna, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Hırvatistan, Slovenya, Avusturya, Romanya ve Sırbistan topraklarında  hüküm sürmüştür  /  egemen olmuşlardır.

Avarlar, Orta Avrupa’da, Frank krallığı ile Bizans imparatorluğu arasında, eski Hun / On-Ok lar , Sabar kalıntıları ve Ogur (Bulgar)’lar gibi Türk kitlelerinin desteği ile kudretli bir devlet kurarak, çeşitli Germen ve özellikle kalabalık islav kabilelerini hakimiyetleri altına almak suretiyle 250 sene kadar Avrupa siyasetine yön veren bir imparatorluk olmuştur.

Avar Kağanlığı’nın yönetim biçimi monarşidir.

Kağan devletin baş yöneticisidir.

Diğer önemli sınıflar Yugruş, Tarkan, Kapgan ve Kağanın karısı olan hatundur.

( Monarşi : Hakimiyetin kaynağı birtek şahısta (Kral, padişah, han v.s.) olduğu kabul edilen devlet şeklidir. Bu şahsın, yani devlet başkanının yanında bir meclis (parlamento) olursa; meşruti monarşi; olmazsa; mutlak monarşi ismini alır.

Yugruş / Yuğruş / Yukruş / Yukruç :

1 –  Eskiden, halktan biri olmasına rağmen, gösterdiği performans ve yararlılıklardan sonra, bey mertebesinde değerlendirilerek, devletin üst düzey kademelerinde görev alan kişi.

 2 – Divanü Lügatit-Türk. Türklerce halktan vezirlik derecesine çıkan adam, hakandan bir derece aşığıdır, yalnız Türklere özgedir …

3 – Karahanlılarda “ yuğruş ” , Gaznelilerdeyse “ hacei büzürg ” unvanlarını taşıyan ve hükümdar adına devleti yönetme yetkisine sahip görevli “vezir” .                                    —-

Tarkan : Vekil, vezir, bey gibi san.Ayrıcalıklı, saygın kişi.

Kapgan : Fatih . Fethetmek    ) İ.Kulaçoğlu.

Avarlarda devlet örgütlenmesi bütünü ile  askeri temellere dayanıyordu. Ordudaki her askerin silahları ve  cüppeleri / geniş kollu ve düğmesiz giysileri vardır. Avar Kağanlığı çok uluslu bir devlet olduğu için orduda Avarlar ile birlikte Cermenler, Slavlar ve Bizanslılar da vardır. Avarlar kendilerine bağladıkları kavimleri sınır bölgelerine yerleştiriyorlardı.

Avar ordusu atlı ve yaya birliklerinden oluşuyordu. Atlı birlikleri Avarlardan, yaya birlikleri ise Avarlara bağlı Slavlar, Germenler gibi Avrupalı kavimlerden kurulmuştu.

Göktürkler, 552 yılında Juan Juan devletini yıkınca  batıya çekilenlerin önemli kısmını Hun ve Uar soylarından gelen iki kabile oluşturuyordu.

Uarlar Moğollarla karışık bir kabile idi. Batıya çekilen bu grup “Apar” olarak anıldı.

” Direnen, karşı koyan ” anlamına gelen Türkçe kökenli bu kelime “Abar” ve “Avar” olarak da anılmış, fakat  çoğunlukla  Avar şeklinde kullanılmıştır.

Çinliler “Juan-Juan” (Cücen), Türkler “Apar” olarak adlandırıyordu.

Çince’de Juan-Juan (Cücen) “çabucak büyüyen her yeri saran böcekler” anlamına gelir .

—————-

AVAR TARİHİ

—————-

Avarlar, Attila Hunlarının hakim  / egemen oldukları Doğu Avrupa’da farklı Türk boyları ile birleşerek çoğaldılar. Çoğunluğu Türk kabilelerinden oluşmuş  topluluğa Türk dili ve Türk kültürü  egemen  oldu.

Avarlar, 558’den itibaren / başlayarak güçlü bir devlet kurarak Bizans’ı tehdit etmeye / gözdağı  vermeye başladılar. Bizans’tan yerleşebilecekleri arazi ve yıllık vergi istemişler, güç durumdaki Bizans da vergi ödemeyi kabul etmişti. Bizans olacakları hissetmiş, bazı Slav kavimlerini teşkilatlandırarak / örgütleyerek Tuna bölgesinde Avarları durduracak bir set oluşturmaya çalışmıştı. Fakat Avarlar 562 yılında bu seti aşarak Aşağı Tuna bölgelerini işgal ettiler. Böylece Bizans’la komşu duruma geldiler.

Bizans, vaadettiği / söz verdiği  vergiyi ödemekte zorluk çıkarmaya başladı. Avarlar bunun üzerine Bizans’ın hakimiyetindeki Karpatları ve bugünkü Macaristan’ı işgal ettiler. Batıda Frankları, güneyde ise Bizans’ın Belgrad ve Eszek gibi sınır şehirlerini ele geçirerek bir imparatorluk haline geldiler.

597 yılına gelindiğinde, Avarların hükümdarı Bayar  Kağan, Don Nehri’nden Galya’ya, Kuzey Slav bölgelerinden İtalya’ya kadar büyük bir bölgeye hakim durumdaydı. Bu bölgede bulunan çeşitli Slav ve Germen kavimleri Avar Hakanlığına tabi olmuşlardı / bağlanmışlardı.

Avarların İstanbul’u kuşatması en önemli askeri  girişim  sayılır.

İstanbul’u iki defa kuşatmışlar, her iki kuşatma da Sasanilerle ortaklaşa yapılmıştı.

619’da yapılan birinci kuşatmadan sonuç alınamaması üzerine 626’da ikincisi denendi.

Bu ikinci kuşatmada Sasani ordusu Anadolu’yu geçerek Filistin ve Suriye’yi ele geçirmiş, Avar birlikleri ise Balkanlar’ı ve Trakya’yı aşarak İstanbul surlarına dayanmıştı.

Deniz kuvvetleri olmadığı için Avar ordusu kuşatmadan sonuç alamadı. Surlarla korunan ve her tarafı suyla çevrili İstanbul’u almak için güçlü bir donanma gerekiyordu. Avar ordusu başarı sağlayamayınca güç şartlar altında çekilmek zorunda kaldı.

Avar Devleti’nin Dağılması

———————————-

Istanbul kuşatmasının başarısızlıkla sonuçlanması Avar Hakanlığının itibarı / saygınlığını sarstı. Devleti oluşturan kavimler baş kaldırarak dağılmaya başladılar. Kavimlerin dağılması 630 yılında Hakanın ölmesi üzerine daha da hızlandı.

Zayıflayıp küçülen Avar Hakanlığı 170 yıl daha varlığını korumayı başarsa da, 835 yılında Frankların hücumu ile yıkıldı.

Avarlar, Doğu Macaristan ve Balkanlar’a dağıldılar.

Hristiyanlaşarak dillerini ve dinlerini unuttular. Avrupalı tarihçiler;

 “Ormanlardan dışarı çıkamayan Slavlar, Avarlar sayesinde savaşmasını öğrendiler, altın, gümüş ve at sürüsü sahibi oldular” demektedirler.

Çinli tarihçiler ise Avarlar için ;

“ Saç ören Türk kavmi ” demişlerdir.

Çünkü, Avar erkekleri de saçlarını uzatıp örüyorlardı.

Avarlardan günümüze kadar ulaşan sınır kalelerinin, Çin seddini andıran duvarların kalıntıları bugün dahi hayranlık uyandırıyor.

Kuyumculukta ileri bir kültüre sahip olan Avar Türkleri, altın ve gümüş kaplar kullanır, güzel giyimleriyle bilinirlerdi .

—————

KAĞANLARI

—————- 

1. Bayan  (562-602)

2. Behan  (602-617)

Onogunduri  (617-630)

Surakat han  (729/730)

Yugurus  (791-795)

1. Tudun  (795-803)

Zodhan  (803 – 805)

Thedorus  (805 – ?)

Abraham  (? – ?)

Tudun 2  (- 835)

———

Kaynak

———

Türk toyu

Vikipedi, özgür ansiklopedi

“Avar İmparatorluğu / Bayan Kağan.M.S. 565 – 835”. AVAR İMPARATORLUĞU-Yazı:Tekin Gün. Mootol Kültür Sanat.4 Temmuz 2020. 24 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi.

Kemal Kara “Liseler için Genel Türk Tarihi” sf. 71,73, Serhat  yayınları .

Avar bayrağı Bayrak reyonundan alınmıştır.

İdris Kulaçoğlu . 13.12.2020 çalışma odam . 20:15

Reklam