GENÇLİĞE HİTABE

GENÇLİĞE   HİTABE

( konuşması )

Nutuk / Söylev’in sonu :

‘’ Saygıdeğer  efendiler !

Sizi günlerdir meşgul eden / uğraştıran  uzun ve ayrıntılı  konuşmalarım , sonuç

olarak  geçmişte  kalmış bir devrin / dönemin  hikayesidir.

Bunda , milletim  ve gelecekteki  çocuklarımız için dikkat ve uyanıklığı davet

edebilecek / çağırabilecek  bazı noktaları ortaya koyabildiysem kendimi bahtiyar

/ mutlu  sayacağım .

—-

Efendiler !

Bu  konuşmamla , milli hayatı son bulmuş olarak görülen bir milletin

bağımsızlığını  nasıl kazandığını ve bilim ve teknolojinin en son prensiplerine /

ilkelerine  dayanan milli ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya

çalıştım .

Bu gün ulaştığımız sonuç , yüzyıllardan beri çekilen milli felaketlerin / yıkımların

meydana  getirdiği uyanıklığın eseri ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan

kanların  bedelidir.

Bu sonucu Türk gençliğine  emanet ediyorum / koruması için bırakıyorum .

—————————-

Atatürk’ün Gençliğe

Hitabesi / konuşması

—————————-

Ey Türk Gençliği !

Birinci vazifen / görevin , Türk istiklalini / bağımsızlığını , Türk Cumhuriyetini,

İlelebet / sonsuzluğa kadar , muhafaza ve müdafaa  etmektir  / korumak ve

kollamaktır.

Mevcudiyetinin / varlığının  ve istikbalinin / geleceğinin  yegane / tek  temeli

budur.

Bu temel, senin, en kıymetli  / değerli  hazinendir.

İstikbalde  / gelecekte dahi, seni bu hazineden mahrum / yoksun etmek

isteyecek, dahili / iç  ve harici / dış  bedhahların / kötülüğünü isteyenlerin 

olacaktır.

Bir gün, İstiklal / bağımsızlık ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine / korumak

zorunluluğuna  düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin /

konumun  imkan / olanak  ve şeraitini / koşullarını düşünmeyeceksin!

Bu imkan ve şerait / olanak ve koşullar , çok namüsait /  elverişsiz bir mahiyette

tezahür edebilir / nitelikte  ortaya çıkabilir.

İstiklal  / bağımsızlık ve Cumhuriyetine kastedecek / amaçlayacak düşmanlar,

bütün dünyada emsali / örneği görülmemiş bir galibiyetin mümessili / temsilcisi

olabilirler.

Cebren ve hile /  zorla ve aldatmalar ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş /

zorla alınmış , bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve

memleketin her köşesi bilfiil / gerçekten – eylemli  olarak  işgal edilmiş / ele 

geçirilmiş  olabilir.

Bütün bu şeraitten / koşullardan daha elim / acıklı ve daha vahim / çok tehlikeli

olmak üzere, memleketin dahilinde / içinde , iktidara / yönetime sahip olanlar

gaflet / dalgınlık ve dalalet / sapkınlık ve  hatta  hıyanet / ihanet içinde

bulunabilirler.

Hatta bu iktidar / yönetim   sahipleri şahsi menfaatlerini / kişisel çıkarlarını ,

müstevlilerin /  işgalcilerin  siyasi emelleriyle tevhit edebilirler/ birleştirebilirler.

Millet, fakr ü zaruret / ileri derecede yoksulluk içinde harap ve bitap  / yıkkın –

yılgın  ve  yorgun  düşmüş  olabilir.

Ey Türk istikbalinin / geleceğinin  evladı / çocuğu !

İşte, bu ahval / durum ve şerait / koşullar  içinde dahi, vazifen / görevin ;

Türk  İstiklal  / bağımsızlık ve Cumhuriyetini kurtarmaktır!

Muhtaç olduğun kudret / gereksinim duyduğun kuvvet , damarlarındaki asil

kanda mevcuttur / vardır !


Mustafa Kemal Atatürk

20.10.1927

( Nutuk ‘ u  / Söylev ‘ini 6 günde 36 saatte okumuştur.

Gençliğe  hitabe / konuşma  Nutuk’un son  bölümündedir.)

İdris Kulaçoğlu.