AKL – I KEMAL ( 5 cilt )

Sinan  Meydan , AKL-I KEMAL adlı kitap serisinde  Atatürk’ün gençliğinden

başlayarak  planlayıp yeri ve zamanı gelince aşamalı olarak   düşünceden  

uygulamaya geçirdiği ” Atatürk’ün Akıllı Projelerini ” bütün  ayrıntılarıyla

anlatıyor. ( 5 kitap )

Dünyaya parmak ısırtan Cumhuriyet mucizesi akıllı projelerin,

akıllı projeler ise AKL-I  KEMAL’in  / Atatürk’ün aklının bir ürünüdür.

—–

AKL-I  KEMAL’in  ilk iki cildinde yer alan “Atatürk’ün Akıllı Projeleri / tasarımları

” şunlardır:

* Çağdaş Türkiye  tasarımı .

* Türk ulus  devlet  tasarımı.

* Rumeli  savunma  hattı tasarımı.

* Ordu ile  siyaset  ayırma tasarımı.

* Anadolu’nun  işgalini / ele geçirilmesini önleme tasarımı .

* Anadolu’ya gizli  geçiş tasarımı.

* Demokrasi  tasarımı.

* İdeal / çağdaş Cumhuriyet  köyü tasarımı.

* Örnek  çiflikler / yeşil cennet tasarımı.

* Halk  evleri tasarımı.

* Yüzen fuar tasarımı  / Karadeniz vapuru.

* Güney doğu Anadolu tasarımı.

* Spor ve beden eğitimi tasarımı.

Atatürk, akıllı projelerini geliştirirken tarihi  deneyimlerden ,

uygarlaşmanın ilk adımı olarak kabul  edilen  3.12.1839 da ilan edilen 

Tanzimat’tan / yenileşme ve iyileştirme  hareketinden beri devam eden kırılgan

ve kararsız Osmanlı  modernleşmesinden,

15. yüzyılda başlayan Avrupa aydınlanmasından,

Türk-İslam tarihinin aydınlık sayfalarından,

Okuduğu  4000  ne yakın kitaptan ve

Allah vergisi dehasından / ileri zekasından  yararlanmıştır.

—–

Güneydoğu Anadolu / GAP tasarımı :

Türkiye’de feodalizm / derebeylik  ve Kürt sorununun kökleri, Atatürk’ün

Doğu’ya verdiği  önem, Cumhuriyet’in Doğu’daki yatırımları, Atatürk’ün toprak

reformu  mücadelesi ve Atatürk’ten sonra toprak reformunun nasıl

unutturulduğu.

( Derebeylik : Özellikle batı Avrupa’da toprağı ve üzerinde yaşayan köylüleri tek

bir  kimsenin malı sayan ortaçağ siyasal düzeni / sistemi .

Üzerinde yaşayanlarla birlikte toprakların derebeyine ait olduğu, elde edilen

ürünün  büyük  bir kısmının kendisine verildiği, buna karşılık onun da toprağı

üzerinde  yaşayan insanların güvenliğini sağladığı ortaçağdaki toprak düzeni /

sistemi. ) İ.K

—–

Demokrasi  tasarımı :

Atatürk’ün Cumhuriyet ve demokrasi mücadelesinin / uğraşının  bilinmeyenleri,

Türkiye’de  kadın hakları ve demokrasi, Atatürk Cumhuriyeti’nin çağına göre

demokratik bir  yapıda  olduğunun kanıtları ve Atatürk’ten sonra ” demokrasi “

diye  diye  demokrasinin  nasıl  yok edildiği.

—-

Akl-ı Kemal’in 3. cildinde yer alan “Atatürk’ün Akıllı Projeleri” şunlardır:

* Kemalist Ekonomi  modeli  / KEM.

* Yokluk ve yoksulluk içinde kazanılan bir Kurtuluş Savaşı…

Kağnı  komutanları, kadın kağnı sürücülerinin gizli öyküsü, uçan kağnının ve paradaki sabanın sırrı.

Tekalif-i Milliye  /  Milli  öneri – vergi  emirleri ve Türk insanının büyük

fedakarlığı  / özverisi .

İmalat-ı Harbiye  / Askeri  üretim  gerçeği.

Osmanlı’nın emperyalizme teslim olarak çöküşünün kısa tarihi.

Atatürk’ün emperyalizmin / sömürünün pençesinde, borç batağında, yoksul bir

ülkeden borçsuz ve tam bağımsız bir ülke yaratması.

Kemalist Ekonomi Modeli.

Belgeler, rakamlar ve istatistiklerle  / verilerin  sayısal  çalışmasıyla

Cumhuriyet’in  ekonomi mucizesi.

Kemalist Ekonomi Modelinin yok edilişine ilişkin unutulan  gerçekler.

ABD istekleri, ABD raporları ve ikili anlaşmalar.

—–

Sosyal  fabrika tasarımı  / Nazilli basma fab. :

Atatürk’ün fabrikalara verdiği önem.

Atatürk’ün kurduğu fabrikaların tam listesi.

Belgelerle ve fotoğraflarla Atatürk’ün Sosyal Fabrika  tasarımı.

Atatürk’ün Kalkınma Planları ve Devletçi ağır sanayi hamlesi / atılımı .

Atatürk’ün Sosyal Fabrika Projesi’nin yok edilişi.

Kapısına kilit vurulan, yıkılan, yok pahasına satılan fabrikalar ve Nazilli

Sümerbank Basma Fabrikası’nın  bugünkü içler acısı durumunun belge

fotoğrafları.

—–

Demirağ  / Demiryolu  tasarımı :

Osmanlı Devleti’nin sömürülmesinde ve yıkılmasında yanlış demiryolu

politikasının rolü.

Yabancı şirketlere geniş ayrıcalıklar tanıyan demiryolu imtiyaz / ayrıcalık

sözleşmeleriyle emperyalizmin / sömürü anlayışının  Osmanlı’yı iliklerine kadar

sömürdüğü gerçeği.

Atatürk’ün antiemperyalist / sömürü karşıtı  ve milli demiryolu politikası.

Atatürk’ün Türkiye’yi  demirağlarla  ördüğü gerçeği.

Atatürk’ten sonra Türkiye’nin Demirağ  tasarımından  vazgeçip

” Karayolu Projesi ” ne yönelmesinin nedenleri.

Bu konudaki ABD raporları, ABD istekleri, ABD yardımları ve ikili anlaşmalar.

—–

Yüzen Fuar  tasarımı  / Karadeniz: Seyr-i Türkiye :

1926 da , Karadeniz Vapuru’nun yeni Türkiye’yi  tanıtan bir yüzen fuara/sergiye

dönüştürülüp  12 Avrupa ülkesinin 16 limanına  yaptığı  300  günlük  yolculuğun

öyküsü.

Tarihimizin en büyük tanıtım /reklam  çalışması.

Emperyalizme / sömürücülüğe  ve oryantalizme / doğu bilimine farklı bir karşı  çıkış.

Atatürk’ün yüzen fuarının dünyaya örnek olması.

—–

Musiki  ve Sanat tasarımı :

Türkiye’de gecikmiş  Rönesans / bilim ve sanatta gelişme , Atatürk’ün sanata

verdiği önem, Türk Müzik Devrimi’nin ayrıntıları , Cumhuriyet’in Türk Halk

Müziği’ne katkıları, ilk Türk operası  ÖZSOY ‘un  öyküsü.

—–

“Allah aklını kullanmayanların üstüne pislik bırakır  / yağdırır.”

( Kuran-ı Kerim, Yunus  geliş no 51 / resmi no 10 . ayet 100 )

—–

“Benim manevi mirasım / bırakıtım  ilim ve akıldır.”  ( Mustafa Kemal Atatürk )

—–

“Ben bu konuları daha gençliğimden beri düşünen bir insanım. Eğer size, bu

konuları yeni düşünmeye başladığımı söylersem inanmayınız.”

( Mustafa Kemal Atatürk )

Atatürk’ün ölümünden hemen sonra yok edilmeye başlanmıştır.

“O’nun nasıl yaptığını, O’nun yaptıklarını ötekilerin nasıl yıktığını? ” öğrenmek,

gerçek Atatürk’ü tanımak ve Türkiye’nin gerçek kurtuluş reçetesini görmek için

AKL-I KEMAL’i  okumalıyız.

İdris Kulaçoğlu.