PROF.DR. ABDÜLKADİR İNAN

Prof. Dr. ABDÜLKADİR İNAN (29 Kasım 1889 / 26 Temmuz 1976 )

Başkurt halkbilimci.

Ömrünü Türk Kültürüne, Türk Kültür Tarihine adamış olan Abdulkadir İnan’ı ilk olarak yakın arkadaşı, ülküdaşı, sırdaşı Başkurt Türklerinin efsane ismi Zeki Velidi Togan’ın “Hatıralar” adlı kitabından tanımıştım.

Hatıralarda Abdülkadir İnan’ın adı Fethülkadir Süleyman, takma adı ise Tuqan olarak geçmektedir.

Ancak önemli olan şu ki, Zeki Velidi, Abdülkadir İnan’ın adı nasıl geçerse geçsin her yerde ön ad olarak “arkadaşım” sözcüğünü eklemiştir.

1917 yılında Togan’ın siyasete atıldığı yıllarda başlayan bu arkadaşlık bir ömür boyu sürmüştür.

Gerçek arkadaşlıklar samimiyet, güven ve fedakarlık üzerine kurulur.

Durum böyle olunca hiç kimsenin yıkamadığı bir beraberlik, bir dostluk oluşur. Zeki Velidi Togan ve Abdülkadir İnan ömürlerinin sonuna kadar arkadaş kalmış, hatta daha da ötesi gurbette bir birlerine kardeş olmuşlardır.

—-

Amerikalı filozof, fizikçi ve devlet adamı Benjamin Franklin’in

Kardeş dost olmayabilir, ama dost her zaman kardeştir” 

sözleri bu iki arkadaş için yazılmış sanki.

Bugünlerde Zeki Velidi Togan’ın oğlu Sübidey Togan ve Abdülkadir İnan’ın oğlu M.Yaşar İnan “biz amca çocuklarıyız” diyerek “kardeşlik” bağlarını doğrulamaktadır.

—-

29. Kasım. 1889 yılında Çilebe bölgesinin Şakay köyünde dünyaya gelen Abdülkadir İnan Başkurt Türklerinin Ulu Kıtay boyunun Kazbüre / Kazkurt koluna bağlıdır.

Abdülkadir İnan 1925 yılında Türkiye’ye gelmiş ve kalan ömrünü burada geçirmiştir. İnan, Türkiye’de Türkiyat Enstitüsü’nde Prof. Dr. Fuat Köprülü ile birlikte çalışmalar yapmış, Atatürk’ün çevresine girmiş, Türk Dil Kurumu,  Ankara D.T.C. Fakültesi ve Türk Kültürü Araştırmaları Enstitüsü’nde görev almıştır. Kabiliyetinin yanı sıra çalışkanlığı ile ön plana çıkan Abdülkadir İnan, ömrünün sondan bir önceki gününü dahi Türk Kültürü’nde çalışarak geçirmiştir.

—-

Yaşanmışlıklar, İnan’a hayat tecrübesi / deneyimi  dışında olgunluk da kazandırmıştır. Hayatından asla şikayet etmeyen, varla yetinen Abdülkadir İnan, bir hoca olarak öğrencilerine son derece merhametli ve hoşgörülü davranmıştır.

—-

Daha çok halk edebiyatı, folklor, halk gelenek ve görenekleri üzerinde çalışmalar yapan Abdulkadir İnan Türklerin dinlerine dair incelemelerde bulunmuş ve “ Eski Türk Dini Tarihi ” (Şamanlık) adlı eser ortaya koymuştur. Söz konusu kitap bugün de bu alanda yapılan çalışmaların ön sıralarında yer almaktadır.

—–

Sovyetler döneminde adları dahi yasaklanan insanlar arasında yer alan Abdülkadir İnan geç de olsa vatanına ve milletine eserleri ile geri dönebilmiştir. Başkurdistan’da Rusya Bilimler Akademisinin Ufa Federal Araştırma Merkezi bünyesinde bulunan Dil, Tarih ve Edebiyat Enstitüsü tarafından 1996 yılında yayımlanan “Abdülkadir İnan Bibliyografi” kitabı Abdülkadir İnan  adının dönüşünün bir başlangıcı olmuştur.  

—–

Abdülkadir İnan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün övgüsünü  ve dostluğunu kazanan nadir / ender  insanlardan birisidir.

Atatürk ile çalıştığı yıllar ile ilgili “ Atatürk Devrine Ait Hatıralar ” başlıklı yazısı 1964 yılında “ Türk Kültürü ” dergisinde bir makale olarak basılmış, sonradan genişletip kitap haline getirdiği anıları henüz yayımlanmamıştır.

Çocukluğundan beri Türklük ile meşgul olan  / ilgilenen Abdülkadir İnan, tüm ömrünü Türklüğe adamış ve son nefesine kadar bu uğurda çalışmıştır.

Ruhu şad / mutlu olsun!

Roza Kurban ( Tatar Türk’ü )

————————————

Rusya’nın Çarlık döneminde Troyitsk’de Resuliye ve Yüksek Öğretmen Okulu’nda öğrenim gördü (1914).

Resuliye Okulu Müdürü Abdurrahman Resuli ve Rusya Türkleri’nin ünlü yazarı, Muallim dergisi yayıncısı Hasan Ali Efendi’nin özendirmesi ile Türk folkloru konusunda çalışmaya başladı. Öğretmenlik görevini sürdürmeye başladığı sıralarda bu konuda geniş bir zamana ve olanağa kavuşmuştur. (1915-1923).

—–

Rus istilasına karşı Başkurdistan’ın bağımsızlığını korumak amacıyla girişilen mücadeleye etkin bir biçimde katıldı. Bir ara Başkurt Eğitim Bakanlığı Bilim Kurulu üyeliğinde bulundu.

Başkurt kadınlarının beşik ninnileri, Ruslarla yapılan mücadeleleri konu edinen destan parçaları gibi folklor malzemelerini toplarken, Zeki Velidî Togan’ın tavsiyesi üzerine çalışmalarını bütün Türk boylarının folklorunu kapsayacak genişliğe ulaştırdı.

Türk destanları (özellikle Kırgızlar’ın Manas Destanı) ve Şaman inançları üstüne özgün araştırmalar ortaya koydu.

Petrograd / Leningrad  kitaplıklarında çalışırken, pek çok bilimsel kitabı Başkurdistan’a getirdi. Bağımsızlık savaşı sonunda Türkistan’daki komitenin yardımı ile Zeki Velidi Togan ile birlikde Asya’daki Türkler’in yaşadığı bölgeleri dolaştı. İran ve Afganistan’a, oradan da Hindistan’a ve Avrupa’ya geçti (1924).

—–

Paris ve Berlin’deki bilimsel çalışmalarına, Türkiye’ye geldikten sonra asistan olarak girdiği Türkiyat Enstitüsü’nde devam etti. Zeki Velidi Togan ile Yeni Türkistan dergisini (1927) çıkardı.

—–

Halk Bilgisi Haberleri (1928) dergisinin yayınına katıldı.

Türkiye Halk Bilgisi Derneği’nin bilimsel komisyonu üyesi iken Erzurum ve Hasankale’de folklor araştırmaları yaptı. Birinci ilmî seyahate ait rapor (1930) bu dönemin ürünüdür.

—–

“ Yeni Türk ” dergisinde ve “ Azerbaycan Yurtbilgisi ” ile zamanının hemen bütün Türkçü/Milliyetçi dergilerinde pek çok değerli araştırmaları yayınlandı. Çok verimli bir kalemi vardı.

Şimdiki Türk Dil Kurumu’nun ilk şekli olan ve hemen hepsi de Atatürk’ün istekleri doğrultusunda kurulan Türk Dili Tetkik / çözümleme Cemiyeti, Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’nde görevler aldı.

Ruşen Eşref ve Maarif Vekili Dr.Reşid Galib’in ( andımızın söz yazarıdır ) daveti üzerine Ankara’ya gitti.

—–

Cemiyette ihtisas / uzmanlık  katibi olarak görev aldı. İlmi komisyon ve kılavuz kolu çalışmaları üyesiyken pek çok defa Atatürk ile görüştü. Atatürk’ün dil konusunda yaptığı toplantılara ve çalışmalara katıldı.

Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi kurulurken (1935), Atatürk kendisinden fakültede Doğu Türk lehçelerini incelemesini ve bu konuda ders vermesini istedi.

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde 1944’e kadar profesörlük yaptı.

Türk lehçelerinin özellikleri ve tasnifi /sınıflanması ,Türkolojinin tarihçesi, Orhon ve Yenisey yazıtları, Kırgızcanın genel özellikleri ve Manas Destanı gibi konularda dersler verdi. Bu dersleri de “ Türkoloji ders hülasaları / özetleri ” adlı kitabında toplayarak yayınladı (1936).

—–

Ayrıca Güneş Dil Teorisi üzerinde de durdu.

Bu teorinin temel özelliklerini ve kurallarını açıkladı.

Bazı Türkçe ve Islavca kelimeleri bu teoriye göre çözümledi. 1944 yılında, üniversitedeki unvan ve kadrosu kaldırıldı.

Tercüman ve okutman olarak 1955’e kadar görevde kaldı.

—–

Bu arada Türk Dil Kurumu’nda başuzman olarak da çalışıyordu.

Şaman inançlarının genel özelliklerini belgesel olarak ortaya koydu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Danışma Kurulu’nda çalıştı.

1964’den sonra Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü’nde uzman olarak görev aldı.

—–

Sağlığında yalnızca beş eseri yayınlandı. Ölümüne yakın günlerde üç bine yakın makalesinden seçmeler yapılarak yayına hazırlandı ve ilk cildi yayınlandı. Ölümünden sonraki yıllarda da ikinci cildi yayınlandı. Bunlar bin sahifeye yaklaşan hacmi yanında muhtevası / içeriği ile de Türk milletinin esas ve temel kaynaklarını araştıran, tetkik eden, yorumlayan yazılmamış ve yazılamayacak kadar derin ve tarihi malzemenin yorumları idi. 1. Ekim .1976 tarihinde öldü.

MİSYONU / görevi

————————

* Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında kurulan dil ve tarih kurumlarında, üniversitelerin kuruluş ve teşkilatlanmalarında da çok önemli roller aldı.    *Atatürk’ün bir akademi gibi çalışan Çankaya toplantılarının en devamlı ilim adamlarından birisi de o idi.

* Aynı zamanda büyük bir istiklâl savaşçısı, devlet adamı, Türk dili ve kültürü bilim adamıdır.

HAKKINDA YAZILANLAR

ABDÜLKADİR İNAN’IN TEMEL ESERİ:

‘’ TARİHDE VE BUGÜN ŞAMANİZM ‘’

———————————————

Türk Tarih Kurumu yayınları arasında birkaç kere basılan bu ünlü eser, kendi dönemine kadar konu ile ilgili yayınlar arasında başköşeyi alır.

Bu eserin de Atatürk’ün ilgisi ve teşviki / destek ve isteklendirmesi  ile uzun araştırmalar sonucunda hazırlandığını Abdülkadir İnan söylerdi.

Türk ve Batı kaynaklarında Şamanizm ile ilgili hemen her eser incelenmiş ve çok iyi bildiği Rusça yanında üç Batı dilindeki literatürü de inceleyerek yazıldığı için bugüne kadar bir benzeri bile yazılamamıştır.

Çünkü rahmetli hoca hiç açık nokta bırakmamacasına konuya hakim bir durumda kalmıştır.

Türkçemizde Şamanizm konusunda Atanaş Manof’dan M. Türker Acaroğlu’nun yaptığı ve 1930’lu yıllarda rahmetli Yaşar Nabi Nayır’ın ilk Varlık Yayınları arasında çıkan eserinden başka bir eser bulunmadığı göz önüne alınırsa, Abdülkadir İnan’ın bu eseri hazırlayıp yayınlamasındaki isabet de ortaya çıkar.

Abdülkadir İnan’ın eseri bize Türkler’in en eski inançlarında ve ibadetlerinde bile İslâma çok yakın ve yatkın bulunduklarını göstermektedir.

Bugünkü dünyamızda yalnızca Yakutistan’da Şamanizm yaşamaktadır. Şamanizm konusu ve Şamanlık bundan yıllarca önce yalnızca Ziya Gökalp’in eserlerinde ve özellikle kısa bir bölüm halinde yer almıştır.

Ayrıca yine Abdülkadir İnan’ın İslamiyetdeki batıl inançlar konusunda yaptığı bir başka araştırma da Diyanet Yayınları arasında küçük bir kitap halinde yayınlanmıştı.

Bu hacmi küçük ve fakat muhtevası / içeriği büyük eserin de yeniden yayınlanması bugün için büyük bir ihtiyaç ve zarurettir / zorunluluktur. Ayrıca yine İnan hocanın Türkçe Kur’an tercümeleri konusundaki sistematik, bilimsel eserinin de taşıdığı öneme binaen yeniden basılması lâzımdır.

Bu küçük eser de Diyanet Yayınları’ndandır.

İlk yayınlanmasının üzerinden otuz yıl kadar uzun bir zaman diliminin geçmesine karşın bu eser de yeniden bir daha yayın sahasına çıkarılmamıştır.

Bu esere de çok büyük bir ihtiyaç vardır. İki büyük cilt halinde yayınlanan araştırmalarına gelince: Bu iki cildin de Türk Tarih Kurumu Yayınları arasındaki baskısı çok az bir miktarda basılmıştır. Keza mevcudu / basılısı kalmamıştır yayınlanması çok iyi olacaktır.

Bizden hatırlatması.

—–

Orada Mustafa Kemal Paşa var

—————————————–

Ord. Prof. Dr. Hikmet Bayur rahmetliden dinlemiştim: Atatürk’ün Çankaya’daki akademik sohbetlerinde bulunulduğu sıralarda, konuşmalar çok uzun sürer ve Abdülkadir İnan bazen uyuklarmış.

Bir defasında Cemal Paşa’dan konuşulurken de böyle olmuş. Atatürk’e hazır bulunanların işareti ile uyuklayan Abdülkadir Bey gösterilmiş. Atatürk, kendisine seslenerek:

“- Abdülkadir Bey, bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?

Diye sorulunca, hazret birden bire kendine gelir.

Hiç bir duraksama yapmadan der ki:

“- Ben onun büyüklüğünü Türkistan’dan bilirim…”

Herkes birbirine bakar:

Bu adam neler saçmalıyor, diye.

Atatürk ise oralı olmadan devam eder:

“- E, … Anlat bakalım, nasıl?

Abdülkadir Bey devam eder:

“- Biz istiklâlimizi ilân etmiş, Ruslarla çarpışıp dururken çıktı geldi.

Vara yoğa işimize karışmaya başladı. Biz kendisine çıkıştık:

“- Senin buralarda ne işin var? Biz kendi yağımızla kavrulup gidiyoruz.

Sen Anadolu’ya gitsene? Hem orada biliyorsun bir istiklâl savaşı veriliyor. Yunanlılar Kütahya, Afyon ve Bursa’yı aldılar. Eskişehir de düştü. Türk’ün son kalesi Ankara üzerine yürümeye hazırlanıyorlar. Ankara da düştü mü, anavatan istiklâlini / bağımsızlığını kaybetti mi Türkistan’ın, Başkurdistan’ın istiklâlinin ne kıymeti kalır ki?

Senin yerin orasıdır. Türklüğün son mücadelesinin yapıldığı topraklardır!…”

—–

İşte bize o çıkışmamız üzerine verdiği cevaptan onun büyüklüğünü anlamıştım. Bize:

“  Orada Mustafa Kemal Paşa var!…” dedi.

—–

Elbette, huzurda bulunanlar Abdülkadir İnan’ın bu defa uyumadığını, bütün konuşmaları büyük bir dikkatle izlediğini anlamakla mahcub olmuşlar ve bu arada gözleri yaşarmıştı.

Abdülkadir İnan’ın büyük bir Türk milliyetçisi olduğunu kaydetmeye lüzum görmüyorum.

Fakat aynı zamanda onun büyük bir Türk kültür tarihçisi ve araştırmacısı olduğu noktasında herkes fikir birliği içindedir.

Araştırdığı ve yayınladığı konuların hemen her biri Türk millî kültürünün hiç bilinmeyen ya da çok az bilinen bir konusunu aydınlığa çıkarmıştır.

Onun “ Tarihde ve Bugün Şamanizm ” gibi, “ Manas Destanı ” gibi pek çok eseri vardır ki hemen her zaman okunan ve aranan eserlerindendir.

Ayrıca, metinde zikrettiğimiz gibi iki büyük cilt halinde yayınlanan yüzlerce araştırması da onun adının Türk milleti ile beraber yaşayacağının en güzel kanıtıdır.

Kaynak : islamansiklopedisi.org.tr/inan-abdulkadir / Çokbilgi.com

—————-

Türk milletimizin bu değerli evladını saygı ve gönül borcumla anıyorum .

İdris Kulaçoğlu . 5.10.2019 çalışma odam 22:30